At Ben Gurin Airport

4/19/04

Michali took us to the airport

4/19/04

Adi sleeping in the car

4/19/04

sh sh shhh Adi is asleep

4/19/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 005

4/19/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 006

4/19/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 007

4/19/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 008

4/20/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 009

4/20/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 010

4/20/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 011

4/20/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 012

4/20/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 013

4/20/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 014

4/20/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 017

4/20/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 018

4/20/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 019

4/20/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 020

4/21/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 021

4/21/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 022

4/21/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 023

4/21/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 024

4/21/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 025

4/21/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 026

4/21/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 027

4/21/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 028

4/21/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 029

4/21/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 030

4/21/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 031

4/21/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 032

4/21/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 033

4/22/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 034

4/22/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 035

4/22/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 036

4/22/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 037

4/22/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 038

4/22/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 039

4/22/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 040

4/22/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 041

4/22/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 042

4/22/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 043

4/22/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 044

4/22/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 045

4/22/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 046

4/22/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 047

4/22/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 048

4/22/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 049

4/22/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 050

4/22/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 051

4/22/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 052

4/22/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 053

4/22/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 054

4/22/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 055

4/22/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 056

4/22/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 057

4/22/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 058

4/22/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 059

4/22/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 060

4/22/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 061

4/22/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 062

4/22/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 063

4/25/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 064

4/25/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 065

4/25/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 066

4/25/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 067

4/25/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 068

4/25/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 069

4/25/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 070

4/25/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 071

4/25/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 072

4/25/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 073

4/26/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 074

4/26/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 075

4/26/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 076

4/26/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 077

4/26/04

ðñéòä ììåðãåï 19.4.04 078

4/26/04