BFly1

5/23/05

LetsDance

8/4/03

IBFlt4

5/30/05

HomeFly

8/8/03

Cover

7/31/03

BrownNab

8/26/03

BlueFly

8/27/03

Boy&Fly2

7/31/03

ChipOaksBrownFly

7/29/03

Buckeye

7/29/03

Zebra

7/29/03

InJuryFly

8/11/03

Boy&Fly

7/29/03

YellowFly

7/29/03

SanDiegoFly

7/29/03

whitefly

7/29/03

SanDiegoZoo

7/29/03

DownTheBlock

8/27/03

HimAgain

7/31/03

IBFlt3

5/30/05

IBFlt5

5/30/05

IBFlt6

5/30/05

Moth1

5/30/05

Moth2

5/30/05

BFly2A

6/15/05

IBFlt7

5/30/05

IBFlt2

5/30/05